ການຂໍໃບຢັ້ງຢືນກະສິກຳອິນຊີທີ່ຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ເຮັດໃຫ້ບໍສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຜະລິດຕະພັນກະສິກຳອິນຊີຕ່າງປະເທດໄດ້

    ປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າຜູ້ບໍລິໂພກມີຄວາມໃສ່ໃຈໃນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຕໍ່ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳທີ່ປາສະຈາກສານເຄມີ ຫຼື ມີການໃຊ້ເຄມີຕໍ່າຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຜູ້ປະກອບການໃນຂະແໜງກະສິກຳຈຳນວນຫຼາຍ ກໍມີຄວາມສົນໃຈໃນການຫັນປ່ຽນການຜະລິດກະສິກຳທີ່ໃຊ້ສານເຄມີມາເປັນການຜະລິດກະສິກຳທີ່ອີງໃສ່ກົນໄກນິເວດທຳມະຊາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິນປູກຝັງມີຄວາມຍືນຍົງດ້ານຊີວະພາບ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພໃຫ້ແກ່ສຸຂະພາບຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ສາມາດສ້າງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳທີ່ຮອງຮັບກັບທ່າອ່ຽງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.

    ອີງຕາມບົດສັງລວມບັນບູລິມະສິດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ ຜູ້ປະກອບການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສ້າງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳອິນຊີ ຫຼື ກະສິກຳສະອາດໃນຮູບແບບອື່ນໆເພື່ອສົ່ງໃຫ້ຕະຫຼາດ ແຕ່ເຫັນວ່າການຂໍໃບຢັ້ງຢືນກະສິກຳອິນຊີ ຫຼື ກະສິກຳສະອາດ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດກະສິກຳສະອາດມີມູນຄ່າສູງ ສ້າງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນຂອງຜູ້ປະກອບການໃນ ສປປ ລາວ ກັບຜະລິດຕະພັນກະສິກຳສະອາດຈາກຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກໃນດ້ານລາຄາ ນອກຈາກນີ້ ຜູ້ປະກອບການຍັງບໍສາມາດເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນການຈຳແນກປະເພດກະສິກຳເຊັ່ນ ກະສິກຳສະອາດ ກະສິກຳອິນຊີ ແລະ ອື່ນໆທີ່ຊັດເຈນເທົ່າທີ່ຄວນ.

    ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຜູ້ປະກອບການໄດ້ສະເໜີມາຍັງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ປະກອບການສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍກ່ຽວກັບການຈຳແນກປະເພດກະສິກຳຕ່າງໆ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນກະສິກຳສະອາດ ພິຈາລະນາຫຼຸດຜ່ອນບາງຂອດຂັ້ນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມໃນການຂໍໃບຢັ້ງຢຶນກະສິກຳສະອາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດກະສິກຳທີ່ດີ ກະສິກຳອິນຊີ ພິຈາລະນາກຳນົດສະຖານທີ່ຂາຍກະສິກຳອິນຊີທີ່ເປັນຫຼັກແຫຼ່ງ ມີໜ່ວຍງານສາມາດຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຂອງວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມາດຕະຖານນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ.

# ຂ່າວ & ພາບ :  ອົ່ນ ໄຟສົມທອງ  

error: Content is protected !!