ການເລືອກ “ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ” ເພື່ອສົ່ງອອກໄປສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບສິດທິພິເສດທາງດ້ານອັດຕາພາສີສໍາລັບທຸກສິນຄ້າຍົກເວັ້ນອາວຸດສົງຄາມ EBA

    ແຜນງານປັດຈຸບັນ ໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບສິດທິພິເສດທາງດ້ານອັດຕາພາສີສໍາລັບການສົ່ງອອກທຸກສິນຄ້າ ຍົກເວັ້ນອາວຸດສົງຄາມ ຫຼື ໂຄງການ EBA ໄປສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ໄດ້ສະໜອງຫຼາຍໆທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການໃນການສົ່ງອອກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການສົ່ງອອກຈາກ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA ແມ່ນເປັນໜ້າວຽກທີ່ຊັບຊ້ອນ ເນື່ອງຈາກວ່າອັດຕາພາສີຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ ແລະ ມີສ່ວນເເບ່ງໃນຕະຫຼາດ ທີ່ມີທ່າແຮງໃນການສົ່ງອອກເປັນຫຼັກ ແມ່ນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປອດພາສີ ໃຫ້ບັນດາປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂໄດ້​ຮັບ​ສິດ​ທິ​ພິ​ເສດ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ຫຼື MFN ທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບທຸກໆການສົ່ງອອກ.

    ເອກະສານມາດຕານີ້ ໄດ້ລະບຸກ່ຽວກັບ 3 ລະບົບພາສີທີ່ຜູ້ປະກອບການລາວນໍາໃຊ້ໃນການສົ່ງອອກໄປສະຫະພາບເອີຣົບ ເຊິ່ງລວມມີ: (i) ລະບົບຊໍາລະພາສີ MFN ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້; (ii) ລະບົບປອດພາສີ MFN; ແລະ (iii) ລະບົບຍົກເວັ້ນອັດຕາພາສີພາຍໃຕ້ໂຄງການEBA ລວມທັງ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ ສປປ ລາວ ສາມາດນໍາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຍົກເວັ້ນພາສີສູງສຸດພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA.  

ການສົ່ງອອກໄປຕະຫຼາດສະຫະພາບເອີຣົບ ຈາກ ສປປ ລາວ – 3 ລະບົບພາສີ

    ໃນປີ 2020 ສປປ ລາວ ໄດ້ສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປສະຫະພາບເອີຣົບ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 351 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສົ່ງອອກພາຍໃຕ້ບັນດາລະບົບພາສີຕ່າງໆຄື:   

  1.  ການສົ່ງອອກໂດຍຍົກເວັ້ນພາສີ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA: ໂຄງການ EBA ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງການຍົກເວັ້ນພາສີສໍາລັບສິນຄ້າທຸກຢ່າງຍົກເວັ້ນອາວຸດສົງຄາມຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຕະຫຼາດສະຫະ ພາບເອີຣົບ ໃນປີ 2020 ເກືອບ 80% ຂອງການສົ່ງອອກຈາກ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA ເຊິ່ງກວມເອົາສິນຄ້າທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ລະຫັດສາລະບານ HS ທີ 10[1] (ອິງໃສ່ ຮູບທີ 5). ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ສົ່ງອອກ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທາງດ້ານ ເຕັກນິກ ແລະ ລະບຽບການ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຂົ້າເຖິງການຍົກເວັ້ນພາສີພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA.[2] 
  • ການສົ່ງອອກພາຍໃຕ້ລະບົບປອດພາສີ MFN: ລະບົບພາສີ MFN ແມ່ນເປັນອັດຕາພາສີທີ່ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ໂດຍບັນດາສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO), ລວມທັງບັນດາສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນການນໍາເຂົ້າຈາກບັນດາຄູ່ຄ້າ ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ມີການສະໜອງສັນຍາການໃຫ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າ ໃນການກໍານົດອັດຕາພາສີທີ່ໜ້ອຍລົງ ຫຼືການໃຫ້ສິດທິພິເສດທາງດ້ານອັດຕາພາສີຝ່າຍດຽວ (ຕົວຢ່າງ: ພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA, GSP+, ຫຼື GSP) ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.  ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ແມ່ນມີອັດຕາຄົງທີ່ (“ຜູກມັດ”) ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ອັດຕາພາສີສູງສຸດທີ່ອາດຮຽກເກັບໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ມີການເຂົ້າເຖິງອັດຕາ “ທີ່ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້” ເຊິ່ງອາດຫຼຸດລົງຮອດອັດຕາທີ່ເທົ່າກັບສູນ.

ຜະລິດຕະພັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີທ່າແຮງໃນການສົ່ງອອກທີ່ສູງ, ຕົວຢ່າງ:​ ກາເຟ (HS 09); lac, ເນື້ອເຫຍື່ອຈາກທໍາມະຊາດ, ຂີ້ຊີ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີນໍ້າຫອມ (HS 013); ເພັດ (HS 14); ກ້ອງໂທລະທັດ (HS 85) ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກອັດຕາພາສີ MFN ທີ່ເທົ່າກັບສູນໃນຕະຫຼາດສະຫະພາບເອີຣົບ.

ໃນປີ 2020, 15% ຂອງການສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ທັງໝົດ (ທີ່ມີມູນຄ່າ 54 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແມ່ນໄດ້ສົ່ງອອກພາຍໃຕ້ລະບົບປອດພາສີ MFN ທີ່ກວມເອົາບັນດາຜະລິດຕະພັນໃນ 14 ໝວດຂອງລະຫັດສາລະບານ HS. ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ, ບໍ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ໂຄງການ EBA ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຂົ້າເຖິງການຍົກເວັ້ນພາສີຢູ່ແລ້ວ.

  • ການສົ່ງອອກພາຍໃຕ້ລະບົບຊໍາລະພາສີ MFN ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ: ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 5% ຂອງການສົ່ງອອກ ສປປ ລາວ (ເຊິ່ງມີມູນຄ່າປະມານ 16ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) – ແມ່ນໄດ້ຮັບການສົ່ງອອກໄປສະຫະພາບເອີຣົບໂດຍການຊໍາລະພາສີຕາມລະບອບ MFN.

ຮູບທີ 1 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສັດສ່ວນຂອງການສົ່ງອອກພາຍໃຕ້ແຕ່ລະແຜນງານ ແລະ ຮູບທີ 2 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງການນໍາໃຊ້ແຜນງານດັ່ງກ່າວອີງຕາມ ໝວດຂອງສາລະບານ HS (ເຊັ່ນ: ປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນ).

ຮູບທີ 1: ການສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໄປ ສະຫະພາບເອີຣົບ (2020) – ພາຍໃຕ້ລະບົບອັດຕາພາສີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

Source; Author, UNCTAD data

ຮູບທີ2: ການສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໄປ ສະຫະພາບເອີຣົບ – ອີງຕາມ ລະບົບພາສີ (2020)

ການຊອກຫາຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມໃນການສົ່ງອອກພາຍໃຕ້ແຜນງານ EBA

ສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ: ລະບົບອັດຕາພາສີ MFN ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ  ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ.  ໂດຍສະເພາະມີພຽງແຕ່ 4 ໝວດຂອງສາລະບານ HS ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ລວມມີ: ອາຫານສໍາເລັດຮູບ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ (HS IV); ແຜ່ນແພ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜ່ນແພ (HS XI); ໄຂມັນ ແລະ ນໍ້າມັນ (HS III); ເກີບ, ໝວກ, ຄັນຮົ່ມ ແລະ ອື່ນໆ (HS XII) ແມ່ນອີງຕາມ ອັດຕາພາສີສະເລ່ຍໃນລະບອບ MFN ທີ່ນໍາໃຊ້ອັດຕາທີ່ສູງເກີນ 5% ອີງຕາມລາຄາ (ອີງໃສ່ ຮູບທີ 3).

ຮູບທີ 3: ອັດຕາພາສີສະເລ່ຍຂອງລະບົບອັດຕາພາສີ MFN ທີ່ເກັບ – ອີງຕາມ ໝວດຂອງສາລະບານ HS (2020)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ; Author, UNCTAD data

ຮູບທີ 4 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນມູນຄ່າການສົ່ງອອກຈາກ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA ແລະ ອັດຕາພາສີໃນລະບົບ MFN ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ສົ່ງອອກບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຍົກເວັ້ນພາສີພາຍໃຕ້ແຜນງານ EBA. ຜູ້ສົ່ງອອກຈາກ ສປປ ລາວ ມີແຮງຈູງໃຈທີ່ຈະນໍາໃຊ້ແຜນງານ EBA. ສະນັ້ນ, ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີອັດຕາພາສີສະເລ່ຍຂອງລະບົບ MFN ເຊິ່ງມີອັດຕາລະຫວ່າງ 2.5% ອີງຕາມລາຄາ ເຖິງ 13.1% ອີງຕາມລາຄາ. ຈຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ສົ່ງອອກຈາກ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ສິດທິພິເສດພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA ໃນທາງທີ່ມີປະສິດທິພາບ.  

ຮູບທີ 4: ມູນຄ່າການສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA (2020) ແລະ ອັດຕາພາສີທີ່ກ່ຽວຂອງໃນລະບົບພາສີ MFN ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ທີ່ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້.

ໂດຍການນໍາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນງານ EBA,  ໃນຂະແໜງການທີ່ນໍາໃຊ້ ອັດຕາພາສີໃນລະບົບ MFN ຕໍ່າ, ພົບວ່າ ການນໍາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງ EBA ແມ່ນຍັງໜ້ອຍຫຼາຍ, ຕົວຢ່າງ: ‘ໜັງສັດ, ໜັງ’ (HS VII) ແມ່ນມີອັດຕາພາສີ MFN ທີ່ 2.6%. ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈາກ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີການຊໍາລະພາສີພາຍໃຕ້ລະບົບ MFN ຫຼາຍກວ່າການນໍາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຍົກເວັ້ນພາສີພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA. ຜູ້ສົ່ງອອກອາດເລືອກທີ່ຈະສົ່ງອອກພາຍໃຕ້ອັດຕາພາສີໃນລະບອບ MFN ຫຼາຍກວ່າ ການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກໍານົດພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA ແລະ ມູນຄ່າທີ່ເກີດຂື້ນ.

ໃນການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ, ໃນການເຕີບໂຕຂອງການສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໄປຫາ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຄວນປະຕິບັດຄື:

(ກ)     ຂະຫຍາຍການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນທີ່ນໍາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບການການຍົກເວັ້ນພາສີພາຍໃຕ້ ໂຄງການ EBA– ໃນການບັງຄັບໃຊ້ຈຸດຢືນທີ່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດໂດຍການໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນພາສີ ເຊັ່ນ: ແຜ່ນແພ, ຕັດຫຍິບ ແລະ ເກີບ, ລວມທັງ ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແມ່ນເປັນການສົ່ງອອກທີ່ໃຫ່ຍສຸດຂອງ ສປປ ລາວ ໄປຍັງ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ຮູບທີ 5) ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ EBA ຢູ່ແລ້ວ.​ ການລົງເລິກລະອຽດໃນເມື່ອກ່ອນ (ລີ້ງລາຍລະອຽດ) ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂອບເຂດທີ່ ສປປ ລາວ ສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ຕື່ມກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກຂອງຕົນ.  

ນອກນັ້ນ, ຜົນປະໂຫຍດສະເພາະ ຈາກການສົ່ງອອກໄມ້ ແລະ ວັດຖຸທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄມ້ (HS IX), ນໍ້າມັນ ແລະ ໄຂມັນ (HS III), ພລາສ໌ຕິກ ແລະ ຢາງ (HS VII). ເຖິງແມ່ນວ່າ ການສົ່ງອອກທີ່ມີຢູ່ແມ່ນໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ໂຄງການ EBA ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກທັງໝົດແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຫຼາຍ. (ອີງໃສ່ ຮູບທີ 5)

ຮູບທີ 5: ການນໍາໃຊ້ສິດທິພິເສດທາງດ້ານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA ໃນ 10 ໝວດໝູ່ຂອງການຈັດລະຫັດ HS

(ຂ)     ກໍານົດບູລິມະສິດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ອັດຕາພາສີພາຍໃຕ້ລະບົບ MFN ທີ່ເປັນອັດຕາທີ່ສູງເນື່ອງຈາກ ຂະໜາດຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ນ້ອຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການສົ່ງອອກຂະໜາດໃຫຍ່, ສປປ ລາວ ອາດພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການກໍານົດບູລິມະສິດການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນທີ່່ມີອັດຕາພາສີສູງ, ເຊິ່ງຈະເປັນການເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃນການໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນພາສີພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA.  

ຕົວຢ່າງ, ອັດຕາສະເລ່ຍພາສີພາຍໃຕ້ລະບົບ MFN ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ສໍາລັບ “ອາຫານສໍາເລັດຮູບ, ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ອື່ນໆ. (HS IV)” ແມ່ນ 13.1% ຕາມມູນຄ່າຈິງ. (ອີງໃສ່ ຮູບທີ 4 ແລະ 5). ຜູ້ຜະລິດຈາກ ສປປ ລາວ ທີ່ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວໄປ ສະຫະພາບເອີຣົບ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA ອາດສາມາດຮັກສາອັດຕາພາສີທີ່ສູງດັ່ງກ່າວ ໂດຍການນໍາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນພາສີພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA. ເມື່ອປຽບທຽບກັນແລ້ວ ຜູ້ສົ່ງອອກຈາກປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (Non LDC) ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສິດທິພິເສດໃດໜຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຊໍາລະອັດຕາພາສີພາຍໃຕ້ລະບົບ MFN ໃນອັດຕາ 13.1% ຂອງຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ອາດເຮັດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນຜະລິດຕະພັນໃນຕະຫຼາດໜ້ອຍລົງ.

(ຄ) ຊອກຫາວິທີກ່ຽວກັບທ່າແຮງໃນການສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການສົ່ງອອກໃນໝວດໝູ່ພາຍໃຕ້ລະຫັດສາລະບານ HS ທີ່ມີການນໍາໃຊ້ໜ້ອຍພາຍໃຕ້ອັດຕາພາສີຂອງລະບົບ MFN ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ (HS XVI); ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບແວ່ນຕາ ແລະ ປະເພດເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບເເສງ ເເລະ ເຄື່ອງມືການຖ່າຍຮູບ (HS XVIII), ປະເພດຫີນ, ເເກ້ວ ເເລະ ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ (HS XIII), ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຂົນສົ່ງ (HS XVII) – ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງອອກໜ້ອຍຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຍັງ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ເຊິ່ງຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສົ່ງອອກໂດຍການຊໍາລະອັດຕາພາສີເຕັມພາຍໃຕ້ລະບົບ MFN (ໃຫ້ເບິ່ງ ຮູບທີ 2).

ຈະຕ້ອງມີການສະໜັບສະໜູນການນໍາໃຊ້ສິດທິພິເສດພາບໃຕ້ໂຄງການ EBA ສໍາລັບຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງຜະລິດຕະພັນຈາກ ສປປ ລາວ ໃນຕະຫຼາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. 

ບັນດາຄໍາແນະນໍາຂ້າງເທິງແມ່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດຄົ້ນພົບທ່າແຮງທີ່ມີໃນຕະຫຼາດສະຫະພາບເອີຣົບສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຈາກ ສປປ ລາວ ໂດຍການນໍາໃຊ້ສິດທິພິເສດໃນການໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນພາສີ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA. ການປະຫຍັດອັດຕາພາສີຜ່ານໂຄງການ EBA ແມ່ນສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການແຂ່ງຂັນຂອງຜະລິດຕະພັນຈາກ ສປປ ລາວ. ໃນທາງກັບກັນ,​ ອາດມີການເສີມໂດຍການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ ແລະ ມີທ່າແຮງສູງ ແລະ ອີງຕາມອັດຕາປອດພາສີທີ່ເທົ່າສູນພາຍໃຕ້ລະບົບອັດຕາພາສີ MFN ເພື່ອເປັນການການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການສົ່ງອອກຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຍັງຕະຫຼາດອີຢູູ.

[ນີ້ເປັນບົດຄວາມສະບັບທີ 2 ໃນ 4 ຊຸດກ່ຽວກັບສິດທິພິເສດໃນການສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໄປຍັງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍໂຄງການ ARISE Plus Lao PDR. ໂຄງການ ARISE Plus Lao PDR ແມ່ນໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ສະພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດໂດຍລວມໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເພີ່ມການເຂົ້າຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສ້ດ້ານມູນຄ່າທົ່ວໂລກ. ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດຂອງໂຄງການນີ້, ກິດຈະກໍາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ທາງດ້ານໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດພາຍໃຕ້ໂຄງການ EBA ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງອອກໄປສະຫະພາບເອີຣົບ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ໂຄງການທີ່:

https://www.intracen.org/arise-plus-laos/publications/  ແລະ ໜ້າເຟສ໌ບຸກ ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ:

https://www.facebook.com/groups/ariseplus/.

[1] HS sections – refer to the Harmonized System developed by the World Customs Organization – as the terms used to describe and classify products in international trade -based on a six-digit code. HS codes can be determined by a variety of factors including a product’s composition, its form, and its function. In the HS version most widely used now (HS 2017), there are 21 HS sections – and these are broken down into three parts: (i) HS Chapters (two digit); (ii) HS Headings (four-digits); and (iii) HS Sub-Headings (six-digits). For instance, one of the Lao PDR’s most important agricultural exports to the EU,  coffee, belongs to the HS Section 2 (“Vegetable products”) and bears the following HS classification: HS 090111,where “09” refers to HS Chapter (“Coffee, tea, maté and spices”), “0901” refers to HS Heading (“Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion”), and, finally, the complete, 6-digit HS Sub-Heading “090111”, stands for “Coffee (excl. roasted and decaffeinated)”. Further digit levels (8-digit, 10-digit) are often used nationally to define the traded products with even more precision.

[2] For more information on the technical and regulatory requirements to export under the EU EBA scheme – refer to the EU EBA Business Guide developed by the International Trade Centre under the ARISE Plus Lao PDR project and published on the Department of Trade Promotion website: https://dtp.moic.gov.la/home/eu-eba-business-guide/

error: Content is protected !!