ຄຸນປະໂຫຍດຂອງທຸລຽນຖ້າທ່ານກິນຖືກວິທີ

    ພາກັນເຄີຍໄດ້ຍິນແລະເຊື່ອມາຕະຫລອດວ່າການກິນທຸລຽນຈະເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ແລະ ເປັນໂລກເບົາຫວານແຕ່ເຮົາຢາກຈະບອກວ່າ ຄວາມເຊື່ອແບບນັ້ນເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດ ເນື່ອງຈາກການວິໄຈຈາກຕ່າງປະເທດແມ່ນໄດ້ເຮັດການຮອງຮັບວ່າທຸລຽນແມ່ນຫມາກໄມ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການສູງດັ່ງລຸ່ມນີ້.

30109515 – durian is known as the king of fruit and popular in southeast asia

– ມີສ່ວນໃນການຂ້າເຊື້ອເນື່ອງຈາກວ່າມີແຮ່ທາດໃນເນື້ອທຸລຽນເປັນຄືຢາປົວອ່ອນໆຊ່ວຍຂ້າພະຍາດ.

–  ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນລະລາຍອັນເກີດມາຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງແຮ່ທາດຊື່ງຈະເຮັດຊ່ວຍໃຫ້ລົດຄວາມຕຸ້ຍ.

– ອຸດົມໄປດ້ວຍສານແອນຕີ້ອອກຊີເດັນ ແລະ ວິນຕາມິນສູງຈື່ງຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາມະເຮັງປາກຫມົດລູກ,ມະເຮັງເຕົ້ານົມ.

– ມີສວ່ນໃນການລະບາຍເນື່ອງຈາກກາສຊື່ງຖືເປັນເສັ້ນໃຍຍຸ່ບຍັບໃນເນື້ອຊ່ວຍໃນການຂັດລ້າງລຳໄສ້

– ມີສ່ວນຊ່ວນລົດໄຂມັນລົດຄໍເຮນສະຮໍຕ້ານຄວາມແກ່.

ວິທີກິນທຸລຽນທີ່ຖືກຕ້ອງ

– ໃຫ້ເລີ່ມກິນຫລັງຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າໃນເວລາ 5:00-7:00 ນາທີ.

– ໃຫ້ກິນປະລິມານ4ເມັດຫລືປະມານເກືອບເຄີ່ງຫນ່ວຍ.

– ຫລັງຈາກກິນແລ້ວໃຫ້ກິນນ້ຳອຸ່ນໃສ່.

– ຂໍ້ຄວນຈື່ຄືຄວນງົດອາຫານເຈົ້າຂອງມື້ນັນທີ່ກິນທຸລຽນ.

– ຄວນກິນຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ2ມື້ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ມາຈາກແຮ່ທາດ ແລະ ເສັ້ນໃຍໃນທຸລຽນຈະຊ່ວຍໃນການລ້າງສີ່ງເປີເປື້ອນຕ່າງໆພາຍໃນລຳໄສ້ ມີສ່ວນໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນເມື່ອກິນແທນເຂົ້າແລງ .

error: Content is protected !!