ບົດບາດຂອງຄມສ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຢູ່​ເຂດ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງຕອນລຸ່ມ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ປັດຈຸບັນ ມັນໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນ ທີ່ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນ​ເຂດ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ ຕອນ​ລຸ່ມ ລວມມີ ກຳປູ​ເຈຍ ລາວ ​ໄທ ​ແລະ ຫວຽດນາມ ເປັນເຂດໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່ມີຄວາມ​ສ່ຽງສູງ​ຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະ ກິດ ລະບົບນິເວດ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີທາງສັງຄົມຂອງບັນ ດາປະເທດດັ່ງກ່າວ.

ໃນທົ່ວເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ສາມາດເຫັນຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເຊັ່ນ: ອຸນຫະ ພູມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງປະລິມານນໍ້າຝົນ ອັດຕານໍ້າໄຫຼ ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ທີ່ພັກອາໄສພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ພືດພັນການກະເສດ ແລະ ການປະມົງ ດັ່ງນັ້ນຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນປະເຊີນກັບການ ຂາດແຄນອາ ຫານ ແລະ ມາດຕະຖານຊີ ວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຫຼຸດລົງ ນອກນີ້ລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຈະເພີ່ມ ຄວາມເຄັມ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມໃນເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນໍ້າຂອງ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພືດພັນຕ່າາໆໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຜົນຜະ ລິດດ້ານກະສິກໍາຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ.

ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າການປ່ຽນແປງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ໃນໄລຍະ 20-50 ປີຂ້າງໜ້າ ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທົ່ວ​ອ່າງ ແລະ ຕາມລະ​ດູ​ການ ຮອດ​ປີ 2060 ລະດັບ​ອູນຫະພູມ​ໃນອ່າງຮັບ​ນ້ຳ ຈະເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​​ໂດຍ​ສະ​ເລ່ຍ​ຕໍ່​ປີ​ອາດ​ຢູ່​ລະຫວ່າງ 0.4˚C-3.3˚C ອີງ​ຕາມ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ເຮືອນ​ແກ້ວ​ທົ່ວ​ໂລກ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງປະລິມານ​ນ້ຳ​ຝົນ​ໂດຍ​ສະ​ເລ່ຍ​ໃນ​ປີ 2060 ພາຍ​ໃຕ້​ມະໂນພາບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ແຫ້ງແລ້ງ ​(Dry Climate Scenario) ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຫຼຸດ​ລົງ 16% ແລະ ​ພາຍ​ໃຕ້​​ມະໂນພາບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ປຽກຊຸ່ມ​ (Wet Climate Scenario) ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 17%.

ສໍາລັບຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກໍາ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສູງ ການປ່ຽນແປງວິທີການ ແລະ ການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີ ການກະເສດ ແລະ ຊົນລະປະທານ ຈະໄດ້ຖືກກໍານົດເພື່ອຊົດເຊີຍຜົນກະ ທົບເຫຼົ່ານີ້ ການຜະລິດເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າຈະມີ ຄວາມສ່ຽງ ຍ້ອນໄພແຫ້ງແລ້ງເພີ່ມຂຶ້ນ ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ກະແສ​ນ້ຳ​ໃນ​ລະດູ​ແລ້ງທີ່ຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບາງ​ສ່ວນ​ຂອງ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ​ຕອນ​ເທິງ ບໍ່ສາມາດສັນຈອນທາງເຮືອ​ໄດ້​ໃນ​ບາງໄລຍະ​ເວລາ​ຂອງ​ປີ ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ການສະໜອງນ້ຳ ມີຄວາມສ່ຽງຈາກປະລິມານຝົນຕົກທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ນ້ຳຖ້ວມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ດິນເຊາະ ເຈື່ອນ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດໃນທາງໃຕ້ຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ຈະຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອປົກປ້ອງພື້ນຖານໂຄງ ລ່າງແຄມຝັ່ງຈາກລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ພະຍຸຄື້ນທະເລພັດເຂົ້າຝັ່ງພືດ ແລະ ສັດຫຼາຍຊະນິດ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ ການປ່ຽນແປງຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ ໃນນີ້ມີປາຈໍານວນຫຼວງ ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະມີຄວາມສ່ຽງ ເນື່ອງຈາກຄວາມອ່ອນໄຫວ ຕໍ່ກັບອຸທົກກະສາດ ພາຍໃຕ້ມະໂນພາບປານກາງເຖິງປີ 2060 ການສູນເສຍຈາກການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມ ຂຶ້ນ 16,9%.

ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຮ້າຍແຮງ ໂດຍສະເພາະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ການເອື່ອຍອີງຊັບພະຍາ ກອນ ທໍາມະຊາດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜົນກະທົບຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນເທົ່າທຽມກັນ ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນບາງກຸ່ມ ກໍ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ ຫຼື ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງໄວ ຫຼື ໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າ ຜົນກະທົບແມ່ນບໍ່ຈໍາກັດໂດຍ ຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງຊາດໃດຊາດໜຶ່ງ ຜົນກະທົບເຂດຕອນເທິງຂອງແມ່ນໍ້າ ສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງເຂດຕອນລຸ່ມ ຂອງແມ່ນໍ້າ ແລະ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ແລະ ທາງເລືອກການປັບຕົວທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍປະເທດໜຶ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນ ສະທ້ອນຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນໂດຍກົງ ຫຼື ໜັກໜ່ວງຕໍ່ປະເທດອື່ນ.

ບັນດາ​ຜູ້ມີອໍານາດໃນການ​ຕັດສິນ​ໃຈ ​ແລະ ​ນັກ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢູ່​ບັນດາ​ປະ​ເທດເຂດ​ແມ່​ນ້ຳຂອງຕອນ​ລຸ່ມ ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ເຖິງ​ຜົນ​ສະ ທ້ອນ​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ​ແລະ ກໍາລັງ​ສັງລວມບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ແຜນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ຫຼາຍ​ກິດຈະກຳ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ​ໂດຍ​​ແນ​ໃສ່ໃນ​ລະດັບ​ຊາດເປັນຫຼັກ ຈາກຄວາມພະຍາ ຍາມໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ຄມສ ໄດ້ສະຫນັບສະໜູນບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຂອງຕົນຢ່າງຈິງຈັງ ດ້ວຍຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເວທີປຶກສາຫາລືເພື່ອຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ສົ່ງ ເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນສະພາບການຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ.

ຄມສ ສະໜັບສະໜູນບັນດາປະເທດ ໂດຍຜ່ານຍຸດທະສາດທົ່ວອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ເຊັ່ນ: ແຜນປະຕິ ບັດງານ ແລະ ແຜນຍຸດທະ ສາດການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (Mekong Climate Change Adaptation Strategy and Action Plan) ໂດຍກຳນົດບູລິມະສິດຍຸດທະສາດ ແລະ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະດັບອ່າງແມ່ນໍ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນບໍລິເວນອ່າງ ແນວ ທາງດ້ານວິ ຊາການ ໄດ້ຊອກຫາວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮັບປະກັນການປັບຕົວຕໍ່ ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊິ່ງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນລະດັບຕ່າງໆ ສ່ວນລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດກໍໄດ້ຮັບການດໍາເນີນການ ການສຶກສາ ແລະ ການປະເມີນທີ່ກໍານົດຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ ກາດຕໍ່ນ້ໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດສະໜັບ ສະຫນູນການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ຈະສາມາດຊ່ວຍປະເທດສະມາຊິກໃນການປະ ຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ສະບາໄພ

error: Content is protected !!