ສສກ ກຳນົດ 2 ວິຊາສອບເສັງຊັ້ນ ມ7 ສົກຮຽນ 2019-2020

    ກົມສາມັນສຶກສາ ຮ່ວມກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ (ສສກ) ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ຕັດສິນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາວິຊາເລືອກສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ ປາຍ (ມ7) ສົກຮຽນ 2019-2020 ແລະ ກໍານົດເວລາສົ່ງຕົ້ນສະບັບຫົວບົດສອບເສັງຈົບ ມ4 ແລະ ມ7.

    ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ສສກ ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2020 ໃຫ້ຊາບວ່າ: ກົມສາມັນສຶກສາ ຮ່ວມກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ກະຊວງ ສສກ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ຕັດສິນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາວິຊາເລືອກສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ7) ສົກຮຽນ 2019-2020 ແລະ ກໍານົດເວ ລາສົ່ງຕົ້ນສະບັບຫົວບົດສອບເສັງຈົບ ມ4 ແລະ ມ7 ໂດຍວິຊາເລືອກສອບເສັງຈົບ ມ7 ມີ 2 ວິຊາ ຄື: ວິຊາເລືອກທໍາມະຊາດ ແມ່ນວິຊາຊີວະສາດ ແລະ ວິຊາເລືອກສັງຄົມ ແມ່ນວິຊາພູມສາດ.

    ສໍາລັບການສົ່ງຫົວບົດສອບເສັງຈົບ ມ4 ແລະ ມ7 ແມ່ນວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2020 ສົ່ງຫົວບົດສອບເສັງຈົບ ມ4 ອອກຈາກສູນອອກຫົວບົດ ເຊິ່ງກົມສາມັນສຶກສາ ສົມທົບກັບບໍລິສັດໄປສະນີ ນໍາສົ່ງເຖິງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2020 ຄະນະຮັບຜິດຊອບອັດສໍາເນົາຫົວບົດສອບເສັງ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າສູນ ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2020 ກໍລະນີແຂວງບໍ່ທັນໄດ້ອັດສໍາເນົາຮ່າງເຈ້ຍຄໍາຕອບ ແລະ ກະກຽມຊອງໃສ່ຫົວບົດສອບເສັງໃຫ້ເຂົ້າສູນ ວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2020 ສ່ວນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2020 ສົ່ງຫົວບົດສອບເສັງຈົບ ມ7 ອອກຈາກສູນສົ່ງຫົວບົດ ເຊິ່ງພະນັກງານກະຊວງ ສສກ ຈະນໍາສົ່ງເຖິງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2020 ກົມສາມັນສຶກສາ ຈະສົ່ງຄໍາຕອບຫົວບົດສອບເສັງຈົບ ມ4 ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2020 ແລະ ມ7 ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2020 ສໍາລັບເກນຕັດສິນຜົນການສອບເສັງ ແລະ ຮ່າງເຈ້ຍຄໍາຕອບໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການກໍານົດໃນສົກຮຽນ 2018-2019.

# ຂ່າວ & ພາບ: ບຸນມີ

error: Content is protected !!